Mål rörande rätt till assistansersättning för en tidigare sjukhusvistelse samt för framtida sjukhusvistelser.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2883-17

Målet rör en 31- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning i samband med en tidigare sjukhusvistelse med motivering att den var föranlett av en planerad operation. Vidare avslog Försäkringskassan hennes ansökan om assistansersättning för framtida sjukhusvistelser med motivering att underlaget inte visade att hon var i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär eller att det fanns behov av särskild medicinsk kompetens hos hennes assistenter.

Kammarrätten konstaterade att assistansersättning lämnas som huvudregel inte för tid när den funktionshindrade vistas på sjukhus. Det kan dock hända att den funktionshindrade får assistansersättning om det föreligger särskilda skäl under tiden personen vårdas under en kortare tid. Enligt förarbetena avses med sjukhusvistelse en oplanerad intagning på sjukhus. I det här fallet rörde det sig om en planerad vistelse, således hade hon inte rätt till assistansersättning för detta. Gällande rätten till assistansersättning för framtida sjukhusvistelser gjorde kammarrätten samma bedömning som Försäkringskassan och förklarade att hon inte hade rätt till assistansersättning.