Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp i samband med kommunikation och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1310-17

Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hennes ansökan med motiveringen att utredningen inte gav stöd för att det fanns behov av aktiv kommunikation med utomstående. Vidare ansågs frekvensen av hennes utbrott inte vara så omfattande att ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär skulle anses finnas. Kammarrätten konstaterade att det som framgick av intyg, utlåtanden och uppgifter från läkare, skolpersonal samt korttidsboende gav en bild av att hon hade kraftiga och aggressiva utbrott som till följd av hennes fysiska storlek och styrka medförde risk för att hon kunde skada sig själv och sin omgivning. Utbrotten ansågs vara tillräckligt ofta förekommande för att hon skulle anses ha behov av aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär. Det fanns även ett behov av ingående kunskaper om hennes funktionsnedsättning. Domstolen meddelade att det var fråga om ett grundläggande behov som tillsammans med de andra behoven översteg 20 timmar per vecka och gav henne rätt till assistansersättning.