Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp i samband med toalettbesök.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3681-18

Målet rör en 56-årig man tillhörande personkrets 3 som efter en operation behövde hjälp med att besöka toaletten sju gånger per dygn. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att den beviljade tiden omfattande 15 minuter per toalettbesök för 4 toalettbesök per dag redan var en rimlig bedömning oavsett om han behövde besöka toaletten sju gånger per dag.

Kammarrätten anförde att det inte framgick av Försäkringskassans utredning hur tiden för varje toalettbesök hade beräknats men att 15 minuter var en rimlig tid. Vidare meddelade kammarrätten att Försäkringskassan inte heller hade specificerat varför sju toalettbesök kunde göras på samma tid som fyra toalettbesök. Domstolen konstaterade, med stöd i utredningen, att han var i behov av sju toalettbesök per dag och att varje besök skulle ta 15 minuter. Till följd av detta uppgick hans grundläggande behov till mer än 20 timmar i veckan och därför hade han rätt till assistansersättning.