Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 587-18

Målet rör en 42- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hjälpen han behövde med sin personliga hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation var av begränsad omfattning. Angående behovet av aktiv tillsyn som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrad meddelade Försäkringskassan att när behovet av aktiv tillsyn är en följd av utåtagerande beteende krävs det ett behov av hjälp med kommunikation. Underlaget visade inte att han behövde hjälp med en assistent för att kommunikation med annan skulle kunna komma till stånd. Vidare anförde Försäkringskassan att påminnelser och praktiska instruktioner inte kunde räknas som aktiv tillsyn.

Kammarrätten meddelade att hans behov av tillsyn, vägledning m.m. inte var av den art och karaktär som förutsattes för rätt till assistansersättning. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att han inte hade rätt till assistansersättning då hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar i veckan.