Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning och kateterisering.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1633-18

Målet rör en 5- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som gjorde att hon behövde sondmatas och kateteriseras. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att endast på- och urkoppling av slang kunde ge rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beviljade inte någon tid för hjälpbehovet med hänvisning till föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade, utifrån praxis, att det stod klart att hon hade grundläggande behov avseende personlig hygien (kateterisering) och måltider (sondmatning). Försäkringskassan hade inte gjort någon individuell bedömning av dessa behovs privata och integritetskänsliga karaktär, vilket måste göras för att fastställa rätten till assistansersättning. Gällande föräldraansvaret meddelade kammarrätten att de flesta barn i hennes ålder kunde äta, dricka och använda toaletten utan hjälp av föräldrarna. Domstolen konstaterade således att det inte förelåg något föräldraansvar. Kammarrätten fann att utredningen som fanns i målet inte var tillräcklig för att bestämma om hon hade rätt till assistansersättning. Målet återlämnades till Försäkringskassan.