Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn för ett barn med sömnproblem.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4117-18

Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av epilepsianfall. Killen ansökte om tillsyn under hela nattetiden då han endast kunde sova 4 timmar under natten. Försäkringskassan avslog hans ansökan om utökad assistansersättning med motivering att underlaget i målet inte visade att han hade rätt till fler timmar. Försäkringskassan hade beviljat honom assistansersättning i form av aktiva insatser i en timme och i form av väntetid för övrig tid. Killen menade att övrig tid under natten skulle hänföras till hans vakna tid.

Kammarrätten konstaterade att det inte framgick tillräckligt tydligt av den medicinska utredningen vilka sömnstörningar han hade. Dessutom hade föräldrarna lämnat uppgifter som skilde sig från deras tidigare lämnade uppgifter. Kammarrätten ansåg att det inte var bevisat att killen endast sov 4 timmar per natt och det saknades således anledning att frångå Försäkringskassans bedömning.