Mål rörande rätt till assistansersättning under tiden den funktionsnedsatte är på korttidsvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3-18

Målet rör en 14- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning under tiden han befann sig på korttidsvistelse med motivering att de var kommunens uppgift att se till att resurserna som krävdes för att tillgodose hans behov tillfördes verksamheten. Det kunde vara genom utbildning, dubblering av personal m.m. Försäkringskassan bedömde att hans behov var tillgodosett vid vistelsen i korttidsboendet.

Kammarrätten meddelade att han hade under flera år vistats där och att det var en bekant miljö för honom. Enligt kammarrätten borde kommunen ha upparbetat en god kännedom om honom och hans behov. Kammarrätten ansåg att utredningen inte gav stöd för att han inte fick stödet han behövde vid korttidsboendet. Den omständigheten att han beviljades assistansersättning under skoltid medförde inte att han skulle få rätt till samma sak i korttidsboendet.