Mål rörande rätt till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 986-16

Målet rör en 9-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans behov tillgodoseddes på annat sätt samt då det saknades underlag som visade att det krävdes ingående kunskaper om honom för att kunna hjälpa honom.

Kammarrätten konstaterade att det skulle bortses från hjälpbehoven som tillgodoses på annat sätt redan vid bedömningen av omfattningen av den försäkrades behov av personlig assistans för sina grundläggande behov. Domstolen meddelade att det inte var visat att hans behov av tillsyn skulle tillgodoses av någon med ingående kunskaper om honom. Eftersom hans behov av personlig assistans inte uppgick till 20 timmar per vecka fick han inte rätt till assistansersättning.