Mål rörande rätt till dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7830-17

Målet rör en 18-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av epilepsianfall och cerebral pares. Försäkringskassan avslog hans ansökan om dubbelassistans med motivering att det inte framgick av den medicinska utredningen att han riskerade allvarliga hälsorisker om han inte beviljades dubbelassistans.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att hans epilepsianfall var oberäkneliga och kunde uppträda när som helst på dygnet. Enligt kammarrätten visade utredningen att han, vid de större anfallen där medicinering krävdes, behövde hjälp av två personer. Kammarrätten konstaterade att han hade rätt till dubbelassistans för alla de tidpunkter som han hade yrkat förutom vid semesterboende då behovet var tillgodosett med de timmarna som Försäkringskassan beslutat.