Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2278-16

Målet rör en 30- årig man som yrkade på ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans för värme, förbrukningsartiklar, friskvård samt utökad handledning. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att han inte hade kommit med underlag som verifierade de verkliga kostnaderna för värme. Av underlaget framgick det endast att assistansbolaget krävde ersättning utifrån en ensidigt upprättad överenskommelse. Det fanns inte heller kvitton på förbrukningsartiklarna. Gällande den utökade handledningen så hade det inte specificerats vad handledningen avsåg och varför assistenterna hade ett behov av den. Underlaget för friskvården var inte heller tillräcklig.

Kammarrätten anförde att HFD hade uttalat att kommunens ersättningsskyldighet för personlig assistans avser de kostnader som kan bedömas som skäliga och som kommunen kan kräva underlag för. Kammarrätten anförde att det inte fanns underlag som styrkte kostnaderna för värme, friskvård, samt utökad handledning. Han fick därmed inte ekonomiskt stöd för dessa kostnader. Däremot var underlaget som han gav avseende förbrukningsartiklarna tillräcklig för att få rätt till ekonomiskt stöd.