Mål rörande rätt till insatsen bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 350-18

Målet rör en 22- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av epilepsi, lätt utvecklingsstörning och dövhet. Kommunen avslog hennes ansökan om bostad med särskild service med motivering att boendet hon nyligen hade flyttat till hade gett henne hjälp och stöd under hela dygnet av teckenspråkskunnig personal. Att bemanningen tidvis hade varit bristande berodde på sjukdom. Vidare anförde kommunen att en viss väntetid alltid kan förekomma när en insats ska verkställas och att den aktuella verksamheten var ny. Kammarrätten ansåg att hon var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom de av kommunen erbjudna insatser.