Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1359-18

Målet rör en 8- årig kille tillhörande personkrets 1 som bodde tillsammans med sina föräldrar och sin storasyster. Kommunen avslog hans yrkande om korttidsvistelse utanför hemmet med motivering att vårdnadshavarna, enligt föräldrabalken, har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Kammarrätten meddelade att insatsen korttidsvistelse används när anhöriga är i behov av avlösning men även för att tillgodose att den funktionshindrade själv kan komma till en annan miljö. Det som är avgörande för att rätten till insatsen ska föreligga är att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Av utredningen framgick det att barnet bodde tillsammans med sina föräldrar och storasyster och att han gick i skolan alla vardagar. Kammarrätten ansåg att barnets funktionshinder inte visade att hans mammas behov av avlösning var sådant att det berättigade honom till korttidsvistelse. Genom det gemensamma ansvaret som föräldrarna hade och med hänvisning till att barnen vistades i skolan var mammans behov av avlösning tillgodosett.