Mål rörande rätt till personlig assistans för av- och påklädning samt för byte av stomi och urinkateter.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1172-18

Målet rör en 45- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led multipel skleros. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven inte var av den omfattningen som berättigade till insatsen. Hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven bestod av muntlig handledning och instruktioner (vid t.ex. av- och påklädning, duschning och byte av stomi och urinkateter).

Kammarrätten meddelade att byte och tömning av stomipåsar och kateter ingick i begreppet personlig hygien, såtillvida hjälpbehovet är av tillräckligt kvalificerat slag. Hjälpen hon behövde var muntligt stöd och påminnelser vilket inte berättigade till personlig assistans. Hennes hjälpbehov i samband med duschning och av- och påklädning var av begränsad omfattning. Kammarrätten ansåg att hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven inte var av sådan karaktär att det berättigade till personlig assistans.