Mål rörande rätt till personlig assistans för ett 2-årigt barn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 565-17

Målet rör en 2-årig flicka tillhörande personkrets 3 som saknade egen förflyttningsförmåga. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven med hänsyn till hennes ålder inte kunde vara av den omfattning som förutsattes för rätt till personlig assistans. Kommunen anförde att utredningen inte innefattade någon beräkning av de respektive hjälpbehoven och att något föräldraansvar inte heller hade tagits i beaktning.

Kammarrätten konstaterade att barn i hennes ålder hade ett stort behov av omvårdnad och tillsyn, vilket innebar att föräldraansvaret var långtgående för barn utan funktionshinder. Däremot kunde ett barn i hennes ålder utan funktionshinder hjälpa till i ett flertal moment i den dagliga livsföringen. Till skillnad från andra barn så kunde hon inte hjälpa till i samband med måltider och duschning. Dessa delar skulle därmed beaktas i hennes behov av hjälp. Domstolen fann att hon hade ett behov av hjälp med sina grundläggande behov då hjälpbehoven var av sådan omfattning och karaktär att rätt till personlig assistans förelåg.