Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 785-18

Målet rör en 18- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av mycket dålig balans och motorisk förmåga. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov med de grundläggande behoven inte var tillräckligt omfattande (2 timmar och 10 minuter per vecka). Kammarrätten tog del av den medicinska utredningen som visade att han behövde hjälp med alla moment vid toalettbesök samt med av- och påklädning av kalsonger, byxor och strumpor. Killen anförde att kommunens beslut stred mot FN:s konventions om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och yrkade att om kammarrätten skulle bifalla kommunens överklagande skulle frågan prövas av FN-kommittén.

Kammarrätten meddelade att den inte hade någon möjlighet att hänskjuta frågor till kommittén eftersom det först måste prövas om alla tillgängliga nationella rättsmedel har uttömts. Domstolen beräknade hans grundläggande behov till sammanlagt 3 timmar och 20 minuter per vecka. Detta innebar att hans behov av hjälp för att tillgodose hans grundläggande behov inte var av den karaktären och omfattningen som förutsatts för att han skulle få rätt till personlig assistans.