Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 363-16

Målet rör en 64- årig kvinna som yrkade att hon skulle beviljas retroaktiv ersättning för personlig assistans för två perioder. Kommunen avslog detta med motivering att anställningsavtalet som hon hade skickat in hade tillkommit efter det att kommunen aviserade att personlig assistans skulle beviljas. Kommunen anförde att ett anställningsavtal hade ett högt bevisvärde men att det var en handling som upprättades mellan två privata aktörer, där båda hade ett stort intresse av att den skulle tas för god. Det hade förekommit journalanteckningar som tydde på att ett anställningsavtal med ett assistansbolag inte hade ingåtts vid angiven tidpunkt. Hon hade därmed inte gjort sannolikt att hon hade rätt till den sökta förmånen.

Kammarrätten konstaterade att hon hade bevisbördan i fallet då det var hon som ansökte om retroaktiv ersättning. Hon beviljades ersättning för personlig assistans i juli 2014. Samma dag kontaktade assistansbolaget kommunen och uppgav att assistans hade utförts sedan april. Det framgick dock inte av utredningen att vare sig hon eller assistansbolaget hade varit i kontakt med kommunen vid den tidpunkten. Sedan ringde hennes make till kommunen juli 2014 och uppgav inte vid samtalet att hon redan hade ett bolag som utförde assistans, vilket talade emot att assistans hade utförts vid den tiden. Domstolen meddelade att hon inte hade visat att assistans hade utförts under dessa perioder och därför hade hon inte rätt till retroaktiv ersättning.