Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för tillfällig utökning av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2419-17

Målet rör 27- årig kvinna som ansökte om tillfällig utökning av personlig assistans för sent. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att insatsen biträde av personlig assistans inte kunde lämnas retroaktivt. Kammarrätten meddelade att ekonomiskt stöd kan under vissa förutsättningar utges till skäliga kostnader för sådan assistans för retroaktiv tid. Det fanns inga regler i LSS avseende när och hur en ansökan kan göras och därmed fanns det inte hinder för att pröva en sådan ansökan om retroaktiv ersättning.

Enligt kammarrätten gav den omständigheten att en ansökan gjorts efter det att den aktuella tiden förflutit inte tillräckliga skäl för bedömningen att behoven tillgodosetts på annat sätt. Kommunen hade därmed inte haft fog för att avslå hennes ansökan. Kammarrätten meddelade att kommunen skulle pröva de övriga förutsättningar för rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för tillfällig utökning av personlig assistans.