Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans dygnet runt.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 303-16

Målet rör en 52- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning och autism. Försäkringskassan avslog hans ansökan om utökad dubbelassistans dygnet runt med motivering att han inte var i behov av insatsen under hela den tiden. Myndigheten anförde att eftersom dubbelassistans bara beviljas för de moment där det krävs två assistenter talade omständigheten för att han yrkade beredskap mot att det fanns ett behov av dubbelassistans. Undantag från huvudregeln att dubbelassistans endast beviljas för aktiva insatser är när det är fråga om livräddande insatser. I målet fanns de inget som visade att det var fråga om dessa typer av insatser.

Kammarrätten konstaterade att även om han kunde bli orolig, utåtagerande och aggressiv var det inte tillräckligt för att hans behov av aktiva insatser i form av dubbel assistans var större än vad Försäkringskassan hade beräknat. Hans aggressionsutbrott inträffade inte så pass ofta att det fanns skäl att göra avsteg från huvudregeln att endas bevilja dubbelassistans för aktiva insatser. Han fick därmed inte rätt till assistansersättning i form av dubbelassistans.