Mål rörande rätt till utökat korttidsvistelse utanför hemmet

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3011-17

Målet rör en 12- årig flicka tillhörande personkrets 1 som led av flera funktionsstörningar. Kommunen avslog hennes ansökan om utökat korttidsvistelse utanför hemmet då föräldrarnas behov av avlastning var tillgodosett genom den redan beviljade omfattningen av korttidsvistelse. Det faktum att hennes föräldrar var hennes personliga assistenter var av betydelse för behovet av avlastning. Vidare anförde kommunen att ytterliga dygn på korttidshem inte skulle vara förenligt med hennes bästa.

Kammarrätten meddelade att det inte framgick av underlaget att hon var i behov av ytterligare korttidsvistelse. Gällande föräldrarnas avlastning anförde domstolen att HFD nyligen hade konstaterat att det faktum att den funktionsnedsattes anhöriga arbetar som dennes assistenter inte utesluter att det kan finnas ett behov av avlastning genom korttidsvistelse utanför hemmet. Prövningen av behovet ska göras endast utifrån det omvårdnadsarbete som inte omfattas av den beviljade personliga assistansen. Kammarrätten konstaterade, utifrån utredningen, att de sammantagna insatserna som hon redan var beviljad var tillräckliga för att uppnå avlastning för familjen och för att hon skulle uppnå goda levnadsvillkor. Kammarrätten beviljade inte utökat korttidsvistelse.