Mål rörande rätten att ansöka om biträde av personlig assistans för sitt barn när barnet har blivit omhändertagen enligt LVU.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 567-17

Målet rör en 10- årig kille vars mamma hade ansökt om biträde av personlig assistans för honom. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att behovet av hjälp inte var av sådan karaktär att behov av insatsen förelåg. Innan kommunen avslog ansökan hade kommunen beslutat att omedelbart omhänderta barnet med stöd av 6 § LVU. Kammarrätten konstaterade att kommunen, efter det att ett beslut om omhändertagande har inträtt, bör ha samma skyldigheter och befogenheter som tillkommer föräldrarna. Därmed bör kommunen kunna besluta i frågor som rör den unges personliga förhållanden. Enligt domstolen innebar vård enligt LVU inte att vårdnadshavarna fråntogs den rättsliga vårdnaden av barnet. Däremot kunde vårdnaden sägas vila medan socialnämnden med stöd av LVU övertog bestämmanderätten över barnet.

Domstolen konstaterade att under tiden barnet vårdades enligt LVU var det kommunen som bestämde hur vården skulle ordnas, i detta ingick rätten att ansöka om en insats enligt LSS. I detta fall var det mamman som ansökte om personlig assistans innan barnet blev omedelbart omhändertagen enligt LVU. Vid tidpunkten för kommunens avslagsbeslut avseende personlig assistans var han dock omedelbart omhändertagen. Detta innebar att mamman saknade behörighet att ansöka om insats enligt LSS och att hennes ansökan borde ha avvisats av kommunen.