Mål rörande särskilda skäl för assistansersättning vid vistelse i skolan.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2341-18

Målet rör en 8- årig pojke tillhörande personkrets 3 som led av dövblindhet. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning vid skolvistelse med motivering att det inte förelåg några särskilda skäl för det. Huvudregeln är att assistansersättning inte lämnas när man vistas i skola eller daglig verksamhet eftersom behovet av särskilt stöd tillgodoses inom ramen för den kommunala verksamheten. I det här fallet framgick det inte av utredningen att skolpersonalen inte kunde tillgodose hans hjälpbehov med kommunikation. Personalen hade tillräckliga kunskaper om honom och hans kommunikationssätt.

Kammarrätten anförde att det var skolans ansvar att tillföra de resurserna som han behövde för att kunna delta i verksamheten. Utredningen gav inte stöd för att hans hjälpbehov skulle kunna tillgodoses inom ramen för skolans verksamhet och ansvar. Således förelåg det inte särskilda skäl för assistansersättning under skoltid. Han hade inte heller styrkt att hans hjälpbehov med kommunikation var av den omfattningen som krävdes för att få rätt till assistansersättning.