Mål rörande tillfällig utökning av personlig assistans för utlandsresor.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 72-17

Målet rör en 45- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att han uppnådde goda levnadsvillkor utan de begärda insatserna. Det fanns inte inom begreppet goda levnadsvillkor utrymme för att så frekvent göra semesterresor till utlandet.

Kammarrätten konstaterade att deltagandet i en utlandsresa inte alltid kunde omfattas och jämställas med begreppet goda levnadsvillkor i den mening som avsågs i LSS. Av utredningen framgick det att han hade beviljats utökade insatser i samband med en annan resa under en månadsperiod. Enligt domstolen var han redan tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan att beviljas tillfällig utökning av personlig assistans för en semesterresa utomlands under två veckor.