Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna beviljas personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3463-16

Målet rör en 26- årig kvinna som var förlamad i nedre kroppshalvan till följd av en skottskada i ryggen. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes funktionsnedsättning inte var varaktig och att hon därmed inte tillhörde personkrets 3. Enligt kommunen fanns det goda fysiska förutsättningar för att hon skulle kunna vara relativt självständig i sin vardag. Hon uppmanades till att träna mer för att uppnå en högre grad av självständighet.

Kammarrätten konstaterade, utifrån utredningen, att hon pga. smärta fick avbryta rehabiliteringen som hade kunnat hjälpa henne att klara mer i vardagen. Enligt domstolen var inte funktionshindret av tillfällig eller övergående natur vilket innebar att hon tillhörde personkrets 3. Kammarrätten lämnade målet till kommunen för vidare prövning.