Mål rörande upphävning av en förvaltningsrätts dom.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2008-18

Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde motoriska och kognitiva svårigheter. Killen yrkade hos kammarrätten att han skulle få rätt till assistansersättning med motivering att förvaltningsrätten hade gjort bedömningar med hänvisning till handlingarna i målet utan att handlingarna gav stöd för de slutsatser som förvaltningsrätten kom fram till. Den utredningen som fanns i målet visade att hans behov av tillsyn krävde ingående kunskaper om honom, hans funktionsnedsättning och hans sätt att kommunicera.

Kammarrätten konstaterade att förvaltningsrätten hade använt sig av felaktiga dokument för att bedöma om han hade rätt till assistansersättning. Genom att inte ge honom tillfälle att yttra sig över uppgifterna innan målet avgjordes hade förvaltningsrätten inte fullgjort sin kommuniceringsskyldighet. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och återlämnade målet till underinstansen.