Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2348-18

Målet rör en kommun som inte inom skälig tid hade tillhandahållit en insats enligt 9 § LSS och som hade varit ålagd av IVO att betala en särskild avgift till staten. Kommunen yrkade att avgiften skulle sättas ned då den enskilde hade återtagit sin ansökan om kontaktperson. IVO medgav bifall till överklagandet då uppgiften om den återtagna ansökan var okänd för myndigheten vid tidpunkten för ansökan. Kammarrätten konstaterade att beloppet skulle sättas ned då parterna var överens.