Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5019-16

Målet rör en 70- årig kvinna som yrkade att Försäkringskassans återkrav skulle efterges med hela beloppet. Försäkringskassan avslog detta med motivering att hon hade varit utomlands under tiden hon fick hennes assistansersättning.

Med stöd i utredningen fann kammarrätten att Försäkringskassan hade kunnat visa att hon inte hade varit bosatt i Sverige under den aktuella perioden. Domstolen fann att det som framkom om hennes hälsa och hennes behov av insatserna talade för att det fanns skäl för att delvis efterge kravet på återbetalning. Även det förhållandet att kravet på återbetalningen rörde ett mycket stort belopp talade för att det skulle efterges. Domstolen ansåg dock att eftergift inte kunde medges med hela beloppet eftersom de felaktiga utbetalningarna orsakades av att hon inte uppfyllde sin anmälningsskyldighet. Domstolen konstaterade att det var skäligt att efterge hälften av beloppet.