Mål rörande föräldraansvaret och rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3427-16

Målet rör en 9- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes behov av hjälp inte var av den karaktären eller omfattningen för att rätt till personlig assistans skulle föreligga med anledning av att hennes hjälpbehov, enligt kommunens beräkning, endast uppgick till 4,78 timmar. Kommunen menade även att det fanns ett visst föräldraansvar gällande de grundläggande behoven.

Domstolen kom fram till att hjälpbehovet avseende duschning och toalettbesök översteg det kommunen hade beräknat eftersom något föräldraansvar knappast förelåg. Hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven var därför av en sådan omfattning att rätt till personlig assistans förelåg.