Mål rörande fördelningen av kostnaderna för assistansersättningen.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5970-16

Målet rör en 51- årig man som menade att varken lag, förordning eller föreskrift reglerade hur assistansersättningen skulle användas i förhållande till vilka kostnader som ingick i schablonbeloppet. Fördelningen som följde av RAR 2002:6 var att 87 % skulle avse lönekostnader och högst 13 % övriga kostnader, något som enligt honom var en princip som avsåg schablonbeloppet och skulle inte tillämpas vid förhöjt timbelopp. I hans fall hade övriga kostnader uppgått till 15 %. Kammarrätten konstaterade att det inte fanns skäl att frångå kostnadsfördelningsmodellen och att Försäkringskassans beräkning var korrekt.