Mål rörande frågan om utbetalning av assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7640-16

Målet rör ett dödsbo som yrkade att den försäkrade inte kunde nekas utbetalning av ersättning för personlig assistans om han eller hon köpte assistans av en anordnare som inte hade tillstånd. Enligt dödsboet var det orimligt att en försäkrad skulle hålla sig informerad om det. Försäkringskassan avslog vetta och menade att det krävdes uppföljning och kontroll för att kunna uppnå önskad effekt. Den försäkrade skulle därmed lämna uppgifter om att utbetald ersättning har använts på det sätt som anges i lag, förordning och föreskrift. Försäkringskassan behöver uppgifter om assistansanordnaren och underlag som visar att ersättningen använts för att köpa assistans, för detta måste anordnaren ha tillstånd. Eftersom redovisningen som lämnades in inte visade att anordnaren hade tillstånd kunde utbetalningen inte ske.

Kammarrätten konstaterade att tillståndsplikten gällde för själva utförandet av insatsen och skulle ses som ett skydd för den enskilde assistansberättigade. Det fanns inte något i förarbetena som tydde på att möjligheten till utbetalning kunde påverkas av tillståndskravet. Domstolen meddelade att Försäkringskassan inte kunde neka utbetalningen på denna grund.