Mål rörande inhibition gällande gruppbostad.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1830-17

Målet rör en 59- årig man tillhörande personkrets 2 som led av en hjärninflammation. Han yrkade att kammarrätten skulle undanröja förvaltningsrättens beslut och förordna att kommunens beslut om byte av bostad inte skulle gälla i avvaktan på förvaltningsrättens avgörande, eftersom bytet inte skulle tillförsäkra honom goda levnadsvillkor. Han skulle lida om han flyttade till en ny bostad. Kommunen medgav bifall till överklagandet och kammarrätten förklarade att det inte fanns skäl att göra någon annan bedömning än den som parterna var överens om.