Mål rörande inhibition i ett mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3182-17

Målet rör en 7-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Hon yrkade att kammarrätten skulle ändra förvaltningsrättens beslut att inte meddela inhibition eftersom en indragning av hennes rätt till assistansersättning för sondmatning var mycket ingripande för henne. Kammarrätten konstaterade att frågan om hjälp med sondmatning skulle vara ett grundläggande behov skulle prövas i HFD. Med stöd i detta och att assistansersättning var en mycket viktig förmån för henne var förvaltningsrättens beslut oviss. Hon fick därmed behålla hennes assistansersättning fram tills förvaltningsrättens slutliga avgörande.