Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2185-17

Målet rör en 30-årig kille som yrkade att han i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning skulle ha rätt till assistansersättning i samma omfattning som tidigare. Om förvaltningsrätten skulle bifalla hans överklagande fanns det inte möjlighet för honom att få full kompensation för den förlorade tiden och om förvaltningsrätten återförvisade målet till Försäkringskassan skulle han riskera att bli utan ersättning under en lång period.

Kammarrätten bedömde att utgången i målet var oviss. Det var fråga om en mycket betydelsefull förmån som Försäkringskassan hade dragit bort. Domstolen konstaterade att han skulle ha rätt till assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning.