Mål rörande personkretstillhörighet och assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping , mål nr 3161-16

Målet rör en 34- årig utländsk man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 1 för att kunna få rätt till assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att det framgick av daganteckningar från Arbetsförmedlingen, som avsåg åren 2011­- 2016, att han under ett samtal kunde vara aktiv och att han formulerade önskemål om att vilja utveckla sig själv. År 2013 kunde han föra enklare samtal på svenska och han gick på SFI samt hade praktik som målare. Av journalhandlingar från kuratorn framgick det att han hade lärt sig att skriva och läsa, att han kunde klockan, att han hittade på staden och att han kunde handla. Hans bror hade dessutom uppgett att hans psykiska tillstånd hade förbättrats. Utredningen gav således inte stöd för att han skulle tillhöra personkrets 1.

Kammarrätten meddelade att mannen inte hade bemött dessa nya uppgifter i målet. Med stöd i det Försäkringskassan anförde meddelade domstolen att han inte tillhörde personkrets 1 och att han därmed inte hade rätt till assistansersättning.