Mål rörande rätt till assistansersättning för assistans som utförs i en gruppbostad.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3626-17

Målet rör en 30-årig man tillhörande personkrets 3 som led av dövblindhet. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att stödet han fick i gruppbostaden inte var sådan personlig assistans som avsågs i 9 § 2 LSS. Stödet var inte personligt utformat och gavs inte av ett begränsat antal personer. Hans behov tillgodoseddes dessutom på annat sätt, eftersom han fick stöd från gruppbostaden.

Kammarrätten konstaterade att hjälpen han fick på boendet utfördes av personal under tid han var beviljad assistansersättning. Enligt domstolen hade inte någon av hans assistenter en anställning som enbart var kopplad till honom. Därmed meddelade domstolen att assistansen han fick av boendets personlig kunde inte vara en sådan personlig assistans som avses i 9 a § LSS. Han var därmed inte berättigad till assistansersättning för dessa timmar.