Mål rörande rätt till assistansersättning för av- och påklädning i samband med träning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1697-16

Målet rör ett dödsbo till en person som hade haft rätt till assistansersättningen. Allmänna ombudet yrkade att hjälp med av- och påklädning i samband med träning inte skulle räknas som ett grundläggande behov eftersom det fanns en risk att försäkrade som hade fritidsintressen som medförde av- och påklädning lättare kom upp till 20 timmar i veckan. Det fanns risk för att syftet med lagstigningen urholkades.

Kammarrätten ansåg att utgångspunkten var att hjälpbehov som till sin karaktär är grundläggande behov bör även beaktas oavsett orsaken till det uppkomna behovet. Om behovet sker i samband med en sjukvårdande insats så är behovet också del av den sjukvårdande insatsen.