Mål rörande rätt till assistansersättning för måltider, kommunikation och tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3963-17

Målet rör en 34-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en progressiv sjukdom som medförde en mycket nedsatt kognitiv förmåga. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Enligt utredningen kunde hon äta och dricka själv med motiveringsinsatser, vilket innebar att hon inte hade rätt till assistans för måltider. Hon kunde också föra vissa kortare samtal och påkalla uppmärksamhet. Därmed hade hon inte rätt till assistans för kommunikation. Hennes hjälpbehov hade dessutom minskat sedan tidigare assistansersättningen beviljades. Hennes tillsynsbehov var inte tillräckligt kvalificerad för att godtas som ett grundläggande behov.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och förklarade att hon inte hade rätt till assistansersättning eftersom hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka.