Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3821-17

Målet rör ett dödsbo till en 69-årig kvinna som yrkade om assistansersättning. Dödsboet anförde att de sju veckorna som kvinnan vårdades på sjukhus skulle betraktas som två olika sjukhusperioder, då hon först var i Spanien och sedan i Sverige. Försäkringskassan avslog yrkandet med motivering att det skulle betraktas som en enda sjukhusvistelse och att assistansersättning kunde maximalt ges ut för fyra veckors sjukhusvistelse, vilket hon fick.

Kammarrätten konstaterade att assistansersättning kan lämnas under tiden den funktionshindrade vårdas på sjukhus under en kortare tid men endast om det finns särskilda skäl för det. Enligt Riksförsäkringsverkets allmänna råd bör som kortare tid för vård på sjukhus räknas en tid på högst fyra veckor. Domstolen gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och konstaterade att det var fråga om en och samma sjukhusvistelse som uppgick till sju veckor. Det fanns inte skäl för att bevilja henne mer assistansersättning än för fyra veckor sjukhusvistelse.