Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn under dygnsvilan.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7358-16

Målet rör en 57- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av plötsliga kräkningsattacker och slem. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om aktiv tillsyn under dygnsvilan med motivering att behovet kunde tillgodoses med en del aktiv tillsyn och en större del väntetid. Enligt Försäkringskassan gav inte utredningen stöd för att hon pga. hälsorisker och oförmåga att påkalla hjälp skulle behöva aktiv tillsyn under hela natten. Med hänsyn till de allvarliga hälsorisker som hennes problem innebar och till att hon saknade förmåga att påkalla hjälp konstaterade kammarrätten att hennes hjälpbehov i hemmet under natten skulle åtminstone anses utgöra tillsyn i form av andra personliga behov och inte väntetid.