Mål rörande rätt till assistansersättning vid korttidsvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2231-16

Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en hjärnmissbildning som medförde andningsproblem. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning på korttidsboende då vistelse på korttidsboende var av sådan karaktär att det ansågs vara en institution enligt 106 kap. 24 § SFB. För det fall det inte var en institution menade kommunen att hans behov redan var tillgodosedda genom den beviljade insatsen. För det fallet behoven skulle falla utanför insatsen korttidsvistelse, ansåg Försäkringskassan att utredningen inte gav stöd för att han inte kunde uppnå goda levnadsvillkor genom hjälpen han fick på korttidsboendet.

Kammarrätten konstaterade att utgångspunkten är att det inte föreligger rätt till assistans på institutioner men att korttidsboende inte skulle omfattas av 106 kap. 24 § SFB då det inte finns någon motsvarande regel till 106 kap. 24 § SFB i LSS. Frågan var då om han tillförsäkrades goda levnadsvillkor i korttidshemmet. Utredningen visade att personalen på korttidsboende hade sådan kompetens som förutsattes för att kunna ge honom goda levnadsvillkor. Det framgick dock att insatsen inte fungerade pga. att boendet inte kunde begränsa antalet personer som ansvarade för hans omvårdnad. Därmed kunde han inte anses tillförsäkrat goda levnadsvillkor. Kammarrätten meddelade att han hade rätt till assistansersättning i samband med korttidsvistelse.