Mål rörande rätt till avlösarservice.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 781-17

Målet rör en 26- årig man som hade beviljats 81 timmar avlösarservice för att hans föräldrar skulle kunna sköta sina ordinarie arbeten. Han ansökte om ytterligare 50 timmar avlösarservice med motivering att hans föräldrar arbetade tvåskift och femskift hos privata arbetsgivare och att detta innebar att de inte fick någon avlösning efter arbetet. De behövde avlösning för att få egen tid och de hade också en dotter som behövde dem. Kommunen medgav bifall till överklagandet. Då parterna var överens fann kammarrätten att han hade rätt till ökad avlösarservice.