Mål rörande rätt till bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3371-16

Målet rör en 42- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av ADD, kognitiv funktionsnedsättning samt autismspektrumtillstånd. Kommunen avslog hennes ansökan om bostad med särskild service med motivering att hennes behov av tillsyn och skydd för sig själv och andra tillgodosågs genom hennes personliga assistans dygnet runt. Hon bodde i en lägenhet med tre rum och kök och hade tackat nej till bostadsanpassning i avvaktan på rättens avgörande. Kvinnan ansökte om en anpassning i form av en bostad på bottenplan med innegård för att förhindra faror och för att kunna gå ut. Bostaden skulle även ligga en bit från föräldrarnas boende och inte ha några grannar då hon skrek väldigt mycket. Domstolen konstaterade att den sökta anpassningen inte ansågs vara en grundanpassning i den mening lagstiftaren hade avsett med annan särskild anpassad bostad för vuxna. Hon fick således inte rätt till insatsen.