Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 89-17

Målet rör en 63- årig kvinna som inte hade kunnat presentera något preciserat underlag som visade att hennes påstådda kostnader för biträde av personlig assistans var skäliga.

Kammarrätten konstaterade att kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avsåg de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kunde bedömas som skäliga. För att kunna ta ställning till ett ersättningsanspråk måste kommunen kunna kräva att den enskilde ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet och storlek. Detta gäller även om anspråket inte överstiger schablonbeloppet som fastställs för den statliga assistansersättningen. I det här fallet hade kvinnan inte gett in något underlag till kommunen för att styrka hennes kostnader. Kommunen kunde således inte utreda de faktiska kostnaderna för henne biträde av personlig assistans. Hon hade således inte rätt till högre ersättning än vad kommunen hade beviljat.