Mål rörande rätt till insatsen kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1104-17

Målet rör en 34- årig kvinna som sedan tidigare var beviljad insatsen kontaktperson med 12 timmar per månad. Hon ansökte om ytterligare 6 timmar då hon kände sig ensam och hade en komplicerat relation med sin familj. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hon hade kontakt med sin familj och andra personer utanför hennes gruppbostad. Hon kunde därmed anses vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor utan den nu sökta insatsen.

Kammarrätten konstaterade att avsikten med en kontaktperson är att tillgodose behovet av en medmänniska för att bryta isolering. Den omständigheten att kvinnan bodde i en bostad med särskild service för vuxna uteslöt inte att hon kunde beviljas andra insatser enligt LSS. Domstolen tog del av utredningen i målet som visade att hon hade kontakt med och regelbundet träffade andra personer utanför gruppboendet. Hon hade även beviljats kontaktperson med 12 timmar per månad och daglig verksamhet tre dagar per vecka. Kammarrätten meddelade således att hon inte var socialt isolerad och att hon därmed inte behövde en kontaktperson för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.