Mål rörande rätt till kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2964-16

Målet rör en 21- årig man som ansökte om att behålla insatsen kontaktperson. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans behov redan var tillgodosedda och att han därmed var tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Kommunen anförde att han fortfarande bodde hemma och hade flera fritidsaktiviteter som han utförde regelbundet. Han var därmed inte i behov av hjälp eller stöd för att bryta isoleringen.

Kammarrätten meddelade att det inte fanns förutsättningar för att ompröva hans rätt till insatsen eftersom omständigheterna inte hade ändrats. Vid en jämförelse med den tidigare utredningen för det första beslutet fanns det i utredningen till det nya beslutet en tydligare beskrivning av hans kontakter med sin släkt. Det fanns även en tydligare beskrivning av fritidsaktiviteterna han utövade. Det framgick dock inte att detta var att betraktas som en förändring gentemot tidigare förhållanden. Kammarrätten förklarade därmed att han hade rätt till kontaktperson i samma omfattning som tidigare.