Mål rörande rätt till personlig assistans för näringstillförsel.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6953-16

Målet rör en 12-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en ovanlig och allvarlig tarmsjukdom. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans i samband med näringstillförseln med motivering att det bara var av- och påkoppling samt byte av näringspåse som kunde jämställas med en måltid och inte hela näringstillförseln. Det rörde sig inte heller om en så kvalificerad tillsyn som krävde ingående kunskaper om honom.

Kammarrätten konstaterade att killen var i behov av näringstillförsel under 16-17 timmar per dygn. Domstolen fann att hjälpen och tillsynen som han behövde under näringstillförseln inte var av den karaktären att insatserna i LSS mening kunde likställas med personlig hjälp för att inta måltider. Hans tillsynsbehov berodde inte heller på ett psykiskt funktionshinder. Han fick därmed inte rätt till personlig assistans.