Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2975-17

Målet rör en 10-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism och måttlig utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att alla moment som hon behövde hjälp med inte var av tillräckligt privat och integritetskänslig karaktär. Hjälpbehovet var av mycket begränsad omfattning även om det var dagligen återkommande.

Kammarrätten konstaterade att den beräknade tiden för hjälp med de grundläggande behoven innefattade personlig hygien, av- och påklädning samt kommunikation. Enligt kammarrätten var hjälpinsatserna till en mycket begränsad del sådan hjälp som kunde anses vara av det privata och integritetskänsliga slag som förutsattes för rätt till personlig assistans. Hjälpbehovet var också av begränsad omfattning. Hon hade därmed inte rätt till personlig assistans.