Mål rörande rätt till retroaktiv assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1803-16

Målet rör en 23- årig kvinna som yrkade om retroaktiv assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att de inte hade fått in handlingar som styrkte att en utökning av assistansen hade gjorts under perioderna för vilka kvinnan begärde den retroaktiva ersättningen. Ett anställningsavtal hade kommit in till Försäkringskassan den 11 mars 2015. För att utbetalning av utökningen skulle kunna göras skulle handlingarna ha inkommit senast den femte i andra månaden efter redovisningsmånaden. Kvinnan anförde att avtalet redan fanns hos myndigheten i början av 2014. Att avtalet skulle behövas sändas in ytterligare en gång var orimligt och oförenligt med 7 § förvaltningslagen.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten, som meddelade att assistansersättning som utförs innan beslut har fattats lämnas endast om den enskilde månadsvis under handläggningstiden redovisar att assistansen utförs i enlighet med 51 kap. 7 § SFB. Av utredningen framgick det att de aktuella handlingarna inte hade lämnats in till myndigheten inom föreskriven tid. Att det sedan tidigare fanns anställningsavtal hos Försäkringskassan påverkade inte bedömningen. Kvinnan fick inte rätt till retroaktiv assistansersättning.