Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3664-17

Målet rör en 12-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att det förelåg ett föräldraansvar för ett 12-årigt barn som blir sjuk, oavsett om barnet är beviljad personlig assistans eller inte. Hennes behov hade kunnat tillgodoses genom att ansöka om tillfällig föräldrapenning.

Kammarrätten konstaterade att även barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder var i behov av en förälder för att få sina behov tillgodosedda när de var sjuka. Det finns ett ansvar enligt föräldrabalken som ska beaktas vid prövningen om barnets behov tillgodoses på annat sätt. Det aktuella sjukdomstillståndet hade dessutom inte något samband med hennes funktionsnedsättning. Domstolen meddelade att hennes behov hade tillgodosetts genom hennes föräldrars ansvar enligt föräldrabalken. Den omständigheten att föräldrarna inte ansökte om föräldrapenning gav inte skäl för att ändra bedömningen.