Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för andra personliga behov.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 534-16

Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för andra personliga behov med motivering att utredningen inte visade att det krävdes ingående kunskaper om honom, hans funktionsnedsättning eller hans kommunikationssätt. Hans behov av tillsyn kunde tillgodoses genom tidigare beviljade assistanstimmar, genom föräldraansvaret samt genom vårdbidraget.

Kammarrätten konstaterade att det förhållandet att hans föräldrar uppbar vårdbidrag inte påverkade bedömningen av hans rätt till personlig assistans. Även med beaktande av detta meddelade domstolen att han var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom att han fick personlig assistans i beviljad omfattning. Han fick därmed inte rätt till utökad personlig assistans.