Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 971-16

Målet rör en 29- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism och epilepsi. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov med motivering att hans epilepsianfall inte var tillräckligt frekventa (2 gånger per månad).

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och anförde att frekvensen av hans anfall var för få för att bevilja honom assistans. Mannen yrkade också om tillsyn då han lätt kunde försvinna och inte förstod faror. Domstolen meddelade att utredningen inte innehöll några exempel på incidenter. Kammarrätten konstaterade att han inte var i behov av personlig assistans i större utsträckning än vad kommunen hade beviljat honom.